Мікроструктура та люмінесцентні властивості наночастинок триоксиду вольфраму, отриманих гідротермальним методом та легованих за допомогою Eu3+ 

Дун Лян 1*,
 
Сан Сюн 2,
 
Сяоцзюань Чжан 1,
 
Цін Лінь 1
 

1 College of Materials Engineering, Jinling Institute of Technology, Nanjing Jiang Su 211167, People’s Republic of China
2 College of Materials Science and Engineering, Nanjing Institute of Technology, Nanjing Jiang Su 211167, People’s Republic of China
ld@jit.edu.cn, xiongsang@njit.edu.cn

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3402

Анотація

Оксид вольфраму широко використовується у фотолізі води для виробництва водню, а також у фотокаталізі, фотоелектричному перетворенні та електрохромії. Наночастинки триоксиду вольфраму, леговані Eu3+, було отримано гідротермальним методом із додаванням вольфрамату натрію (NaWO4 · 2H2O). Два зразки були отримані при температурі 160 і 180 °C. Третій зразок був виготовлений з паравольфрамату амонію ((NH4)10H2(W2O7)6) при температурі 160 °C. Досліджено морфологію, структуру та оптичні властивості зразків. Результати показують, що стрижнеподібні наночастинки WO3 : Eu3+ з моноклінною кристалічною структурою можна успішно отримати за допомогою вольфрамату натрію. Сферичні наночастинки WO3 : Eu3+ з триклінною кристалічною структурою отримано з використанням паравольфрамату амонію. Готовий зразок із паравольфраматом амонію має найменший середній розмір зерна 45,98 нм при температурі реакції 160 °С та легуванні іонами Eu3+. При збудженні за різної довжини хвиль усі три зразки демонструють яскраво виражені піки випромінювання приблизно на 615 нм, що відповідає електронному переходу 5D0 → 7F2 Eu3+. Із застосуванням паравольфрамату амонію як джерела вольфраму було отримано наночастинки WO3 : Eu3+ при 160 °С з найвищою інтенсивністю випромінювання. Інтенсивність люмінесценції наночастинок WO3 : Eu3+, отриманих із паравольфрамату амонію як джерела вольфраму, є вищою, аніж у двох інших зразках, отриманих із вольфрамату натрію при температурах 160 і 180 °C. Однак три зразки з довжиною хвилі збудження λ = 254 нм були зареєстровані на довжині хвилі 615 нм. Всі три зразки продемонстрували найбільш виразні піки збудження при довжині хвилі близько 508 нм,  що належали електронному переходу 4f  Eu3+.


ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ МЕТОД, ЛЕГУВАННЯ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ, ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ, ОКСИД ВОЛЬФРАМУ