КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА ДЛЯ ТЕРМОБАР’ЄРНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ZrO2, КОМПЛЕКСНО ЛЕГОВАНОГО ОКСИДАМИ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

      
В.Б. Шмибельский,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
dudnikelena@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3459

Анотація

Досліджено термоциклічну довговічність складно-композиційної кераміки на основі ZrO2, комплексно легованого сумішшю оксидів РЗЕ. Обрано два концентрати оксидів РЗЕ складу, % (мас.): церієвої підгрупи  62,4 CeO2, 13,5 La2O3, 10,9 Nd2O3, 3,9 Pr6O11, 0,92 Sm2O3, 1,2 Gd2O3, 0,24 Eu2O3, 2,66 ZrO2, 1,2 Al2O3, 1,7 SiO2, сумарний вміст інших оксидів — 1,38 (легкий концентрат  ¾ ЛК); ітрієвої підгрупи 13,3 Y2O3, 1,22 Tb4O7, 33,2 Dy2O3, 8,9 Ho2O3, 21,8 Er2O3, 1,86 Tm2O3, 12,5 Yb2O3, 0,57 Lu2O3, сумарний вміст інших оксидів — 6,65 (важкий концентрат ¾ ВК). Двошарові термобар’єрні покриття (ТБП) метал/кераміка  осаджено на лопатки газотурбінного двигуна мето­дом електронно-променевого випаровування–конденсації (ЕПН) за один техно­логічний цикл. Властивості керамічних шарів ТБП складів ZrO2–ЛК та ZrO2–ВК проаналізовано у порівнянні з шаром стандартного складу на основі ZrO2, стабілі­зованого оксидом ітрію (ZrO2–Y2O3). Експеримент на термоциклічну довго­вічність проведено шляхом нагрівання зразків до 1100 °С у муфельній печі протягом 5 хв з витримкою при вказаній температурі 50 хв і наступним охолодженням зразків у воді впродовж 5 хв. Шар ТБП стандартного складу (ZrO2–Y2O3) витримав 138 теплозмін, шари ТБП складів  ZrO2–ЛК  та ZrO2–ВК — 161 теплозміну. Визначено, що утворення поруватої мікроструктури керамічних шарів у процесі термоциклювання обумовлено умовами формування їх ламінарної мікроструктури в процесі ЕПН. Кількість округлих пор у шарах ZrO2–ЛК та ZrO2–ВК значно більша, ніж у шарі ZrO2–Y2O3. Це підвищує їх термоциклічну довговічність на 16% порівняно зі стандартним покриттям. Комп­лекс­ний підхід до вибору складу керамічного шару на основі твердих розчинів ZrO2, комплексно легованого концентратами оксидів рідкісноземельних елементів природ­нього походження, технології їх нанесення, удосконалення архітектури покриттів сприятиме створенню економічно ефективних ТБП з необхідними властивостями.


ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, КОМПЛЕКСНЕ ЛЕГУВАННЯ, ОКСИДИ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, СКЛАДНО-КОМПОЗИЦІЙНА ОКСИДНА КЕРАМІКА, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2, ТЕРМОБАР’ЄРНЕ ПОКРИТТЯ, ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ