ОСОБЛИВОСТІ ПЛАСТИЧНОЇ ТЕЧІЇ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ В ЗОНІ ФРИКЦІЙНОГО КОНТАКТУ

С.Є.Александров,
 
А.Р.Пірумов,
 
О.В.Чесникова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/760

Анотація

Розглянуто миттєвий напружено-деформований стан у безкінечному порожнистому циліндрі з пористого пластичного матеріалу при радіальному обтисненні та скручуванні дотичними напругами, які прикладені до поверхонь циліндра. Висунуто припущення, що матеріал циліндра підпорядкований циліндричній умові текучості та асоційованому закону течії. Досліджено асимптотичну поведінку еквівалентної швидкості деформації в околиці поверхні максимального тертя. Показано, що розподіл цієї величини обернено пропорційний кореню квадратному із відстані до поверхні тертя. Відзначено, що така ж залежність існує у випадку нестискального ідеального жорсткоппастичного матеріалу. Обчислено коефіцієнт інтенсивності швидкості деформації та проведено його порівняння з величиною, отриманої з ідеального жорсткопластичного рішення.


АНАЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ, ЖОРСТКОПЛАСТИЧНЕ ТІЛО, СИНГУЛЯРНІСТЬ, ТЕРТЯ