Конференції

Міжатомні потенціали взаємодії для особливотугоплавких сполук

В.В.Огородніков,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/791

Анотація

Розроблено дві першопринципні схеми отримання парних потенціалів міжатомних взаємодій для молекулярно-динамічних розрахунків. Дано обгрунтування застосування парних потенціалів до тугоплавких карбідів. Апробовані потенціали використані для розрахунку залежності енергії когезії та поверхневої енергії від розміру наночастинок.


ЕНЕРГІЯ КОГЕЗІЇ, КАРБІДИ, МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА, ПАРНІ ПОТЕНЦІАЛИ, ПЕРШОПРИНЦІПНІ РОЗРАХУНКИ