Вплив режиму поляризації на структурні властивості дендритних осадів цинку

Т.М.Останіна,
 
В.М.Рудой,
 
А.Б.Даринцева,
 
А.О.Черетаєва,
 
С.Л.Демаков,
 
А.В.Патрушев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/883

Анотація

Досліджено вплив режиму поляризації на динаміку зростання та структуру електролітичних дендритних осадів цинку, отриманих за кімнатної температури з електроліту, що містить 0,3 моль/л оксиду цинку та 4 моль/л гідроксиду натрію. Електроосадження проводили при задаванні постійного струму та постійного потенціалу, а також: в імпульсних режимах. Для визначення площі поверхні дендритних осадів in situ використовували метод хронопотенціометрії при задаванні постійного струму. Мікроструктуру цинку досліджували методом електронної мікроскопії. Поверхня осадів, отриманих у режимі імпульсного задавання струму, інтенсивно збільшувалася протягом перших 5 хв електролізу, а потім змінювалася несуттєво. В умовах потенціостатичного електролізу коефіцієнт К, який характеризує співвідношення між площею поверхні дендритного осаду та площею основи, збільшувався у часі лінійно, а за використання імпульсного режиму задавання потенціалу — за ступеневою залежністю. Найменшою габаритною щільністю, що мало змінюється за товщиною, характеризуються осади, отримані у потеиціостатичпих режимах. Щільність осадів, кристалізація яких проходила за умов імпульсного задавання струму, різко зростала по завершенні періоду активного видовження дендритів.


ДЕНДРИТНІ ОСАДИ, ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ, ІМПУЛЬСНІ РЕЖИМИ, МІКРОСТРУКТУРА, ЦИНК