Конференції

БУДОВА СПЛАВІВ ТА ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Cr–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 50–100% (АТ.) Pt.
I. ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ ТА ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ПРИ 1350 0C СИСТЕМИ Al–Cr–Pt В ОБЛАСТІ СКЛАДІВ 50–100% (ат.)Pt

 
В.Г.Хоружа,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/939

Анотація

На основі даних, одержаних методами високотемпературної дифрактометрії, мікроструктурного, рентгенофазового, локального рентгеноспектрального та диференційного термічного аналізів уточнено будову системи Al–Pt в області, близькій до еквіатомного складу. Вперше побудовано проекцію поверхні солідусу на концентраційний трикутник і уточнено будову ізотермічного перерізу при 1350 °С в області складів 50–100% (ат.) Pt потрійної системи Al–Cr–Pt. Складовими поверхні солідусу є: 6 однофазних поверхонь, які відповідають потрійній τ1-фазі (структура невідома) та твердим розчинам на основі платини і чотирьох бінарних фаз системи Al–Pt; 9 лінійчастих поверхонь, які обмежують двофазні об"єми; 4 ізотермічні площини, що є складовими нонваріантних чотирифазних рівноваг за участю рідкої фази. З пониженням температур від субсолідусних до 1350 °С помітно зростає стабільність фази на основі низькотемпературної модифікації сполуки <(Al, Cr)Pt2>, яка бере участь у рівновагах з рештою проміжних фаз та з твердим розчином на основі платини.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СПОЛУКА, ФАЗА