Конференції

ВПЛИВ СОРБЦІЇ КОБАЛЬТУ І НІКЕЛЮ НА ТЕКСТУРУ КРИСТАЛІЧНОГО АЛЬФА-ФОСФАТУ ТИТАНУ

М.Кассем
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/992

Анотація

Кристалічний фосфат титану α-Ti(HPO4)2 · H2O (α-TiP) отримано перебiгом реакції між розчином фосфорної кислоти і хлоридом титану в температурному діапазоні 60–80 0C. Отриману тверду речовину обробляли кобальтом або нікелем в різних концентраціях. Вихідні і отримані матеріали вивчено методами рентгеноструктурної дифрактометрії, інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур"є, диференціального термічного аналізу і адсорбції азоту. Внаслідок вищої міри гідратації, атоми кобальту більшою мірою сорбуються фосфатом титану, де вони потрапляють в порожнини (які містять молекули води) між шарами α-TiP. Виявлено, що цей процес може привести до невеликого розширення відстані між шарами в напрямку С і втрати кристалічності в інших кристалографічних напрямках. Після сорбції нікелю в кількості більше 20% можливе формування атомного шару, який перешкоджає сорбції більшої кількості іонів нікелю фосфатом титану, що підтверджується появою дифракційних максимумів, пов"язаних з несорбованим нікелем. Виходячи з кривих ДТА, матеріали α-TiP з більшою мірою кристалічності характеризуються вищою температурою фазового переходу. Згідно з ізотермами адсорбції азоту, при сорбції атомів кобальту фосфатом титану структура α-TiP перетвориться з мікропористої на мезопористу, а при сорбції нікелю він зберігає однорідність пористого простору.


α-ФОСФАТ ТИТАНА, АТОМИ, ДИФРАКТОГРАМА, ІЗОТЕРМИ, КОБАЛЬТ, НІКЕЛЬ, СОРБЦІЯ, ТЕКСТУРА