Конференції

КЕРАМІКА НА ОСНОВІ МОНЕТИТУ ТА НАНОДИСПЕРСНОГО ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ: СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ

  
В.В.Пасічний,
  
Г.Б.Товстоног,
 
А.В.Котлярчук,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1918

Анотація

Композиційну кераміку на основі монетиту та нанодисперсного діоксиду кремнію отримано при температурі 500 °С. Встановлено, що при спіканні відбуваються фазові перетворення та твердофазні реакції, в результаті яких утворюється кераміка, що містить у своєму складі β-пірофосфат кальцію (Са2Р2О7), силікат кальцію (воластоніт, CaSiO3) та незначну кількість β-трикальційфосфату (Са3(РО4)2). Показано, що додавання діоксиду кремнію пригнічує перекристалізацію β-пірофосфату кальцію в β-трикальційфосфат у порівнянні з керамікою, отриманою з монетиту без додавання діоксиду кремнію. Встановлено, що збільшення кількості діоксиду кремнію у вихідному складі призводить до зменшення мінімального розміру пор в кераміці від 0,83 до 0,21 мкм. Для досліджень використано високочистий нанодисперсний діоксид кремнію (вміст SiO2 > 99%), отриманий термічною переробкою відходів карборунду в сонячній печі. Пористість кераміки склала 43,5–46,8%, а міцність на стиск — 16–24 МПа.


ДІОКСИД КРЕМНІЮ, КЕРАМІКА, МОНЕТИТ, ПІРОФОСФАТ КАЛЬЦІЮ, СПІКАННЯ, ТРИКАЛЬЦІЙФОСФАТ