КАЛОРИМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ La2Hf2O7 В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 57–302 К

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2070

Анотація

Ізобарну теплоємність La2Hf2O7 досліджено в інтервалі температур 57–302 К методом адіабатичної калориметрії. Показано, що теплоємність лантан гафнату змінюється монотонно, аномалії відсутні. Отримано значення теплоємності, ентропії, приведеної енергії Гіббса та ентальпії за стандартних умов: Сºр (298,15 К) = 229,39 ± 0,92 Дж • моль–1 • К–1; Sº (298,15 К) = 246,9 ± 2 Дж • моль–1 • К–1; Фº(298,15 К) = 114,76 ± 1,72 Дж • моль–1 • К–1; Нº (298,15 К) – Нº (0 К) = 39403 ± 197 Дж • моль–1. Встановлено, що в ряду ізоструктурних сполук La2Zr2O7 → La2Hf2O7 збільшення маси атомів-осциляторів від Zr до Hf спричиняє зменшення частоти коливань атомів у кристалічній гратці та викликає зростання теплоємності за низьких температур. 


ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ЛАНТАН ГАФНАТУ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА