ТЕПЛОЄМНІСТЬ Yb4Hf3O12 В ІНТЕРВАЛІ 57–302 К

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2224

Анотація

Вперше методом адіабатичної калориметрії досліджено ізобарну теплоємність Yb4Hf3O12 в інтервалі 57–302 К. Показано, що Ср ітербій гафнату змінюється монотонно, аномалії відсутні. Отримано температурні залежності основних термодинамічних функцій в інтервалі 10–300 К. Визначено теплоємність, ентропію, приведену енергію Гіббса та ентальпію за стандартних умов: C°p(298,15K) = 408,4  ± 1,6 Дж • моль–1 • К–1; S°(298,15K)  = 410,5  ± 3,3 Дж • моль–1 • К–1;  Ф’ (298,15K) = 187,2 ± 2,8 Дж • моль–1 • К–1; H°(298,15K) - H° (0K) = 66566 ± 333 Дж • моль–1. Встановлено, що відмінність між експериментальними та оціненими за правилом адитивності Неймана–Коппа (як зважена сума теплоємностей оксидів) значеннями теплоємності в інтервалі 70–300 К не перевищує 4,65%, водночас різниця значень C°p(298,15K) складає 0,7%.


ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ІТЕРБІЙ ГАФНАТ YB4HF3O12, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА