ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ЕНТАЛЬПIЯ La2Hf2O7 В IНТЕРВАЛI 490–2120 К

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2461

Анотація

Сполуку La2Hf2O7 одержано хімічним методом зворотного осадження з розчину аміаку і суміші нітратів La та Hf із подальшим розкладенням гідроксидів при 1250 °С і плавленням отриманої суміші оксидів у сонячній печі. Утворення сполуки La2Hf2O7 підтверджено методом рентгенівського фaзового аналізу. Методом змішування на високотемпературному диференціальному калориметрі HT-1500 фірми “Setaram” та на високотемпературній калориметричній установці досліджено приріст ентальпії цієї сполуки в інтервалі 490–2120 К (вперше — в інтервалах 490–988 і 1740–2120 К). З емпіричного рівняння для приросту ентальпії розраховано основні термодинамічні функції (теплоємність, ентропія, приведена енергія Гіббса) в інтервалі 298–2120 K. Наведено результати досліджень у порівнянні з доступними літературними та оціненими за правилом Неймана–Коппа даними.