Конференції

ВПЛИВ УМОВ УДАРНОГО СТИСНЕННЯ НА УТВОРЕННЯ КУБIЧНОГО Si3N4

О.В.Курдюмов,
 
В.Ф.Бритун,
  
В.В.Ярош
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2463

Анотація

Досліджено залежність виходу кубічної фази γ-Si3N4 від тиску і температури ударного стиснення, а також від виду вихідної модифікації (α чи β). Тиск і температура залежали від потужності використаної вибухової речовини, схеми ударно-хвильового навантаження, вмісту KCl у шихті та її щільності. Вихід γ-фази визначали методом кількісного рентгенофазового аналізу з використанням розрахованих значень інтенсивності ліній від кожної з фаз. Встановлено оптимальні умови ударного стиснення, за яких досягається максимальний вихід кубічної фази (в межах застосування тієї чи іншої вибухової речовини). Зроблено висновок про дифузійний механізм утворення кубічної фази з гексагональних модифікацій та про метастабільність α-фази.


ДОБАВКА KCL, КУБІЧНА МОДИФІКАЦІЯ SI3N4, МЕХАНІЗМ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, НІТРИД КРЕМНІЮ, УДАРНЕ СТИСНЕННЯ, ЦИЛІНДРИЧНІ АМПУЛИ ЗБЕРЕЖЕННЯ