ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Co–Ni–Zr В ОБЛАСТІ Zr–ZrCo–ZrNi
II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСА ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ. ВЗАЄМОДІЯ СПЛАВІВ З ВОДНЕМ

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
afomichov1954@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3156

Анотація

За результатами дослідження литих сплавів системи Zr–ZrCo–ZrNi методами мікроструктурного, рентгенівського фазового, диференційного термічного та локального рентгеноспектрального аналізів вперше побудовано проекцію поверхні ліквідуса системи Zr–ZrCo–ZrNi на концентраційний трикутник. Встановлено, що вона складається з чотирьох поверхонь первинної кристалізації фаз: твердого розчину на основі β-Zr та фаз на основі сполук ZrCo (d), ZrNi (d2) і θ фази (неперервних твердих розчинів між ізоструктурними сполуками Zr2Co і Zr2Ni типу AlCu2). При кристалізації сплавів має місце одна нонваріантна чотирифазна рівновага перехідного типу за участю рідкої фази L + d D d2 + θ, при 1025 °C. Будова квазібінарних перерізів системи ZrCo–ZrNi та Zr2Co–Zr2Ni, що демонструють зниження температур солідуса та ліквідуса сплавів зі збільшенням вмісту нікелю зумовлює тип нонваріантної рівноваги. Дослідження литих сплавів підтвердило, що фаза на основі сполуки Zr3Co (h) утворюється за перитектоїдною реакцією. Представлено схему реакцій, що мають місце в сплавах Zr–ZrCo–ZrNi в інтервалі температур від кристалізації сплавів до перетворень в твердому стані, пов’язаних з утворенням h-фази за перитектоїдною реакцією і з мартенситним перетворенням b D α цирконію. Із залученням відомостей про рівноваги в обмежуючих подвійних системах Zr–Co та Zr–Ni та даних щодо рівноваг на поверхні солідуса і при 900 та 800 °С потрійної системи Zr–ZrCo–ZrNi побудовано два політермічні перетини. Отримані дані про взаємодію окремих сплавів системи з воднем. Значна швидкість поглинання та виділення водню з гідридів досягається при температурах, вищих за кімнатну.


НОНВАРІАНТНА РІВНОВАГА, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ПОГЛИНАННЯ ВОДНЮ, СХЕМА РЕАКЦІЙ