Конференції

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ДЕФОРМУВАННЯ НА УТВОРЕННЯ КОНТАКТІВ У ПОРОШКОВИХ ТИТАНОВИХ СТРІЧКАХ, ОТРИМАНИХ СИМЕТРИЧНОЮ ТА АСИМЕТРИЧНОЮ ПРОКАТКОЮ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
vvpuma@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3552

Анотація

Досліджено вплив схеми прокатки на механічні властивості титанових стрічок. Встановлено, що отримані методом асиметричної прокатки стрічки мають 100% щільність та демонструють високу міцність порівняно із стрічками, отриманими симетричною прокаткою. Температурна чутливість контактоутворення та механічної поведінки стрічок, отриманих асиметричною прокаткою, визначається температурними змінами механізмів пластичної деформації титану. У зв’язку з цим виділено три температурні інтервали: низько-, середньо- та високотемпературний. Низькі температури (<100 °C): модуль пружності та границя пропорційності значно вищі, ніж після симетричної прокатки, але суттєво поступаються властивостям компактного матеріалу. Середні температури (100–300 °C): модуль пружності та границя пропорційності зразків, випробуваних вздовж напрямку прокатки, співпадають з властивостями компактного титану, але приблизно втричі вищі, ніж на зразках, випробуваних в напрямку поперек прокатки. Високі температури (>300 °C): модуль пружності при випробуваннях у поздовжньому і поперечному напрямках співставний з модулем компактного матеріалу, границя пропорційності суттєво вища, ніж у компактного матеріалу, завдяки утворенню в стрічці деформаційної субструктури. Використання методу асиметричної прокатки дозволяє значно покращити механічні властивості титанових стрічок порівняно з симетричною прокаткою завдяки зсувній компоненті деформації, яка покращує умови контактоутворення на міжчастинкових границях. За оптимальних умов деформування границя міцності стрічок сягає ~800 МПа, що відповідає міцності деформованих стрічок, отриманих за традиційною технологією. Пластичність стрічок не перевищує 1,5% через схильність до міжчастинкового руйнування.


ГРАНИЦЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ, МОДУЛІ ПРУЖНОСТІ, ПРОКАТ, ПРОКАТКА, ТИТАНОВИЙ ПОРОШОК