СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТI ТИТАН-АЛЮМIНIДНИХ СПЛАВIВ, ЛЕГОВАНИХ НIОБIЄМ I ТАНТАЛОМ

 
В.Т.Вiтусевич,
 
У.Xехт,
 
М.В.Ремез,
 
В.М.Воблiков,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1434

Анотація

Потрійні литі сплави Ті55-хNbхAl45, Ті53-хNbхAl47, Ті55-хТахAl45 і Ti53-хТахAl47, де х = 0, 4, 8, 12, та чотирикомпонентні Ti45Nb8-xТахAl47 і Ті47Nb8-xТахAl45, де х = 2, 4, 6, виплавлені в лабораторній електродуговій печі з чистих компонентів (~99,9% (мас.)), досліджено методами рентгенофазового аналізу, електронної растрової (скануючої) та трансмісійної мікроскопії, диференційного термічного аналізу і тестування на стиск. Знайдено, що сплави містять переважно високодисперсну ламілярну структуру розпаду β → α→ α + γ → α2 + γ з острівцями γ-фази, а також β-фази при вмісті ніобію або танталу 12% (ат.). В рамках CALPHAD-підходу отримано термодинамічний опис системи Al-Nb-Ta-Ti, який адекватно відтворює отримані експериментальні результати. За даними тестування на стиск при кімнатній температурі, потрійні сплави з 45% (ат.) Al мають вищу міцність порівняно зі сплавами, котрі містять 47% (ат.) Al, але поступаються останнім за пластичністю. Для сплавів Ti46Nb8Al46 та Ti46Та8Al46 отримано високий рівень міцності в інтервалі температур від кімнатної до 800 °С і падіння пластичності до 2-4% при 200-600 °С. Знайдено, що найкраще поєднання міцності і пластичності (σ02 = 1043 МПа, σp = 1612 МПа, εпл = 12,4%) серед чотири-компонентних сплавів має Ті47Nb4Та4Al45.


AL-NB-TA-TI, CALPHAD, TIAL, ЛАМЕЛЬНА СТРУКТУРА, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ