Конференції

ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ AL2O3-HfO2-Y2O3
IV. ПОЛIТЕРМIЧНI ПЕРЕРIЗИ ДIАГРАМИ СТАНУ

   
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1536

Анотація

З метою більш повного опису будови діаграми стану системи AL2O3-HfO2-Y2O3 в широкому інтервалі температур і концентрацій побудовано три політермічні перерізи, які розкривають характер взаємодії в потрійній системі. Бісектриса кута Y2О3 розкриває будову діаграми стану системи AL2O3-HfO2-Y2O3 в області, багатій на Y2O3, а також механізм фазових перетворень X ⇆ Н ⇆ А ⇆ B твердих розчинів на основі Y2O3. Ізоконцентрата 10% (мол.) HfO2 (10H) показує будову діаграми стану потрійної системи в області, прилеглій до подвійної обмежуючої системи AL2O3–Y2O3. Бісектриса кута HfO2 розкриває будову діаграми стану системи в області, багатій на HfO2, а також механізм фазових перетворень F ⇆T ⇆ M твердих розчинів на основі HfO2.


ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ІТРІЮ, ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ