IЗОТЕРМIЧНИЙ ПЕРЕРIЗ ДIАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–Gd2O3 ПРИ 1400 °С

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2314

Анотація

Побудовано ізотермічний переріз діаграми стану системи Al2O3–TiO2–Gd2O3 при 1400 ºС. Нових фаз і помітних областей розчинності на основі компонентів та под¬війних сполук у системі не виявлено. Встановлено, що триангуляція системи визначається фазою Gd2Ti2O7, яка знаходиться в рівновазі зі сполуками Al2TiO5, GdAlO3 та компонентами системи TiO2 і Al2O3. При 1400 °С система триангулюється на шість вторинних трикутників, в деяких з них вірогідна наявність трифазних евтектик. Слід очікувати існування квазіподвійних евтектик на трьох квазібінарних перерізах системи.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ТИТАНУ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ГАДОЛІНІЮ