ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Gd2O3. I. IЗОТЕРМIЧНI ПЕРЕРIЗИ ПРИ 1250 ТА 1650 °С

   
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/987

Анотація

Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 при 1250 та 1650 °С і встановлено фазові рівноваги при цих температурах. Потрійних сполук та помітних областей потрійних твердих розчинів на основі компонентів чи подвійних сполук в системі не знайдено. Взаємодія в системі визначається термодинамічно найстійкішою сполукою - HfO2, яка перебуває в рівновазі з усіма фазами системи. В області з вмістом Gd2O3 до ~65% перерізи подібні; змінюється лише ширина областей, що пов"язано зі зміною протяжності областей твердих розчинів М та F у подвійній обмежуючій системі HfO2–Gd2O33 Наявність в обох ізотермічних перерізах двофазних областей AL + F, GA + GH2 та G2A + F дозволяє припустити знаходження в них триангулюючих перерізів потрійної системи Al2O3–HfO2–Gd2O3. Оскільки фази F та GH2 є фазами змінного складу, то ці перерізи можна кваліфікувати як умовно квазібінарні. У широких трифазних областях, за аналогією з системою Al2O3–ZrO2–Gd2O3, слід очікувати наявності потрійних евтектичних точок.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ГАДОЛІНІЮ