Конференції

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства

№ 22 2013 рік

Зміст

О.А.Корнієнко, †О.Р.Андрієвська, А.О.Макудера, І.С.Субота
Фазові співвідношення в системі CeO2―Yb2O3 при температурі 1500 °С
3
В.З.Кублій, С.В.Уткін, С.В.Слєпцов, О.І.Довбенко, А.А.Бондар
Фазові рівноваги в області багатих на молібден сплавів системи Mo—Ni—B при температурах плавлення—кристалізації
10
Є.В.Солодкий, Г.Ю.Бородянська, О.О.Васильків
Підвищення провідності границь зерен наноструктурного церію, легованого самарієм, за рахунок застосування відпалу після спікання методом ИПС
23
Г.Б.Товстоног, О.Є.Сич, Я.І.Євич, †В.В.Скороход
Дослідження процесу мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С
36
†Т.І.Братаніч, О.І.Гетьман, Л.І.Копилова
Вплив структурного фактора на об’ємну деформацію і механічну деструкцію частинок і пресованих зразків TiNi у процесах деструктивного гідрування і рекомбінації
41
В.В.Пасічний, С.О.Остапенко
Термічна переробка в оптичній печі відходів твердого сплава ВН10
50
В.С.Зенков, В.В.Пасічний
Аналіз можливості перетворення відходів вольфрамокобальтового композита в середовищі повітря для процесів одержання водню металопаровим методом
56
С.О.Фірстов, Ю.Ф.Луговський, М.М.Кузьменко, Л.Д.Кулак, С.А.Спірідонов
Пружність і втома деформованих сплавів системи Ti—Si при високочастотному навантаженні
67
Н.К.Давидчук
Отримання композиційного порошкового матеріалу шляхом відновлення оксиду хрому нестехіометричним карбідом кремнію і його практичне застосування
73
О.В.Вдовиченко, Ю.М.Подрезов, М.В.Буланова, Ю.В.Фартушна
Дослідження механічної поведінки інтерметаліду Ti3Sn в області гомогенності
81
О.В.Вдовиченко
Дослідження процесів консолідації пористого порошкового титану за результатами вимірювань параметрів резонансних коливань
87
А.В.Котко
Деформаційне зміцнення легованих сплавів титану
94
О.В.Старостіна, Т.А.Пріхна, В.Б.Свердун, В.Є.Мощіль, М.В.Карпець, Д.В.Туркевич, Т.В.Басюк, А.В.Козирєв, Д.Ліцкендорф, Т.Кабьйош, П.Шартье
Стійкість до високотемпературного окиснення матеріалів на основі МАХ-фаз систем Ti—Al—(C, N)
103
О.В.Боровик, Л.О.Тесленко
Сумарні коефіцієнти інтенсивності напружень і фазові кути напруженого стану у вершині внутрішньої осесиметричної конічної тріщини в волокні при розтягуванні
108
К.О.Гогаєв, П.І.Лобода, Ю.М.Романенко, О.К.Радченко, М.О.Пінчук
Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів
1. Сучасний стан питання
118
К.О.Гогаєв, П.І.Лобода, Ю.М.Романенко, О.К.Радченко, М.О.Пінчук, В.В.Грабін
Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів
2. Сплав типу 44НХТЮ
130
К.І.Луданов
Математичне моделювання способу спільного визначення капілярного комплексу та кінематичної в’язкості рідини
141
І.О.Гончаров, В.І.Галинич, Д.Д.Міщенко, В.С.Судавцова, О.О.Давиденко, В.Е.Сокольский
Керування в’язкістю розплавів агломерованих зварювальних флюсів шляхом формування в них тугоплавких дисперсних з’єднань
147
Л.О.Романова, Н.Г.Кобилинська, М.О.Шевченко, В.Г.Кудін, П.М.Cуботенко, В.С.Судавцова
Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Al—Ni—РЗМ
154
В.Г.Кудін
Фазові рівноваги і термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Ni—B—Ме
159
Л.М.Грищишина
Інформаційна база даних допоміжних мікроскопічних параметрів енергетичного взаємовпливу для кальцію, як елемента, що ізоморфно заміщує структурні позиції в атомній гратці материалів різного призначення
164
В.П.Солнцев, †В.В.Скороход, К.М.Петраш, А.М.Шахновський
Термокінетика початкової стадії контактного плавлення в перитектичних системах з хімічною сполукою
181
О.М.Сидорчук
Фазово-структурний стан сталі 40Х3Н5М3Ф в процесі перекристалізації
186