Конференції

Електричні контакти та електроди

Засновник - Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Матеріали збірника присвячені розширенню наших знань про природу електричної дуги та інших електричних явищ та характер впливу цих процесів на матеріали. Розглядаються зміни структури і властивостей матеріалів під дією електричних сил в різних умовах, і пропонуються способи підвищення працездатності електричних контактів і електродів, а також інших деталей електротехнічного призначення.

Представляє інтерес для технологів, наукових працівників, аспірантів, студентів, що спеціалізуються в галузі матеріалознавства та електротехніки.

Збірник "Електричні контакти і електроди" виходить один раз в 2 роки і публікує статті російською, українською та англійською мовами.

Редакція запрошує авторів та авторські колективи до співпраці з даної тематики.

З архівом номерів збірника в електронному вигляді, який зберігається в Національній біблітотеці України ім. В. І. Вернадського, можна ознайомитися за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Teke/index.html або на сайті ІПМ НАНУ http://www.materials.kiev.ua/science2.0/publications/edition.jsp?id=11

Редакція

Відповідальний редактор: Пров. наук. співр. ІПМ НАН України, д-р техн. наук М.І. Гречанюк; E–mail:

Члени редколегії: : д. т. н., проф. Є. Г. Афтандилянц (Національний Інститут біоресурсів та природокористування НАН України); д. т. н., с.н.с., Г.А. Баглюк (ІПМ НАН України); д. фіз.-мат. наук, проф. А.М. Веклич (Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка); д.х.н., проф. В.Г. Гречанюк (Київський національний університет будівництва і архітектури); д.т.н. , с.н.с. О.В. Дуднік (ІПМ НАН України; д.т.н., проф. Б.А. Ляшенко (Інститут міцності НАН України); DSc, prof., Б. Медзинский (Вроцлавський університет технологій, Інститут інновацій, Катовица, Польща); д.т.н., проф. І.В. Мельник (Київський Національний технічний університет „КПІ”); д.т.н.,проф. В.Я. Петровський (ІПМ НАН України);, д.т.н., с.н.с. О.М. Сизоненко (Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України); д.т.н., проф. І.В. Уварова (ІПМ НАН України).

Відповідальний секретар: с.н.с., к.т.н. О.В. Хоменко (ІПМ НАН України). E–mail:
 

Контакти

03680 Київ-142,
вул.Кржижановського,3
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Тел.+380(44)4241524
факс +380(44)4242131

Пам'ятка Автору

Текст має бути набраний українською, російською або англійською мовами у редакторі WORD for Windows (фонт - Times New Roman, розмір 11, через один інтервал). Для назви статті використовувати розмір 14, для прізвищ авторів - 13. Анотація, що відображає зміст праці, включає чотири–п"ять рядків і набирається курсивом без абзацу (розмір 10). Текст слід набирати на папері формату А4. Поля: зверху -2,25 см, знизу - 5,25, зліва та справа – по 4,25 см (сторінка з текстом займає площу 12,5х 22 см2).

Рівняння. Всі рівняння мають бути віддрукованими курсивом, відцентрованими й відокремленими від тексту одним інтервалом зверху та знизу. Букви грецького алфавіту, числа, назви функцій (sin, cos, ln, lim, det, exp та ін.) – прямі. Векторні величини – прямі напівжирні або прямі звичайні, але зі стрілочкою зверху. Рівняння нумерувати арабськими цифрами в круглих дужках у правому полі на одній лінії з формулою. Використовуйте одиниці системи "СІ". Розміри в формулах у редакторі WORD for Windows такі: основна змінна –12 пт; індекс – 7 пт; менший індекс – 5 пт; основний символ – 18 пт; індексний символ – 12 пт.

Графіки, рисунки, фотографії мають бути високої якості. Розмір рисунка повинен відповідати його наповненості. Чим менша наповненість, тим менший рисунок. Мінімальний розмір шрифту для рисунка - 10. Рисунки і таблиці у тексті повинно розміщувати безпосередньо після їх згадки у тексті. Крім того, до статті додаються рисунки окремим файлом з розширенням jpg, gif, tif. Розмір шрифту підписів до рисунків та назв таблиць - 10.

Разом із статтею на окремому аркуші в електронному вигляді подаються: назва статті, прізвища і ініціали авторів, анотація, ключові слова трьома мовами (російською, українською та англійською).

Вимоги ВАКу до статті: Приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв"язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв"язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи його розвитку у даному напрямку.

Архів випусків

2018

№ 14

2016

№ 13

2014

№ 12

2012

№ 11

2010

№ 10