Центр Колективного Користування приладами “Високовакуумна аналітична система UHV-ANALYSIS-SYSTEM”

Про Центр Колективного Користування приладами

На базі Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України працює центр колективного користування приладів “Високовакуумна аналітична система UHV-ANALYSIS-SYSTEM”.

Головним завданням Центру “ВИСОКОВАКУУМНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА UHV-ANALYSIS-SYSTEM” є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на приладах сучасного рівня, які обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

Наказом Директора ІПМ НАН України керівником Центру “ВИСОКОВАКУУМНА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА UHV-ANALYSIS-SYSTEM” призначений академік НАН України Ю.М.Солонін.

У роботі центру задіяні 3 наукові співробітники ІПМ НАН України.

За минулий рік Центр 48% робочого часу обслуговував сторонні організації Національної академії наук України у відповідності із заявками, що були подані від Інституту електрозварювання НАН України, Інституту металофізики НАН України, Інституту надтвердих матеріалів НАН України, Інституту загальної і неорганічної хімії НАН України, Фізико-механічного інституту НАН України, Інституту напівпровідників НАН України, НТУУ “КПІ”, CНУ, ПНУ та ін.

Обладнання Центру

Технічні характеристики приладу:

Залишковий тиск – 5 х 10-8 Па

Методики:

 • рентгенівська фотоелектронна спектроскопія;
 • ультрафіолетова спектроскопія, Оже-спектроскопія;
 • дифракція повільних електронів.
 • Елементи, що аналізуються: усі, крім водню.

  На даній установці UHV-Analysis-System, SPECS (Німеччина) проводиться дослідження рентгенівських фотоелектронних спектрів (РФС) валентних та внутрішн іх рівнів зразків. Система оснащена напівсферичним аналізатором PHOIBOS 150. Протягом експериментів тиск у аналітичній камері системи менший, ніж 9 10-10 мБар. У якості джерела збудження РФС випромінювання використовується Al(Mg)Kα-випромінювання (E = 1486,6/1253,6 eВ). РФС-спектри отримують при сталому затримуючому потенціалі 25-40 eВ. Енергетична шкала спектрометра відкалібрована на енергетичне положення Au 4f7/2- та Cu 2p3/2-ліній чистих еталонних зразків золота і міді, енергії зв’язку котрих покладають рівними приблизно 84,00±0,05 eВ та 932,66±0,05 eВ відповідно, по відношенню до значення енергії Фермі (EF) енергоаналізотора. Енергетичні зміщення, зумовлені зарядовими ефектами, калібруються з використанням енергії зв’язку спектру C1s-електронів від вуглеводневих домішок, адсорбованих на поверхні зразків. Зразки розміщуються на молібденовій підкладці.

  Контакти

  Керівник Центру:

  Solonin Yr.M.

  СОЛОНІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

  • академік Національної Академії наук України,доктор фізико-математичних наук,
  • директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН Україн,
  • завідувач відділу структурної хімії твердого тіла
  • Телефон:+380(44)390-87-57,+380(44)205-79-01
  • E-mail: dir@ipms.kiev.ua
  Подробиці

  Відповідальний за роботу з користувачами Центру:

  Khyzhyn O.

  ХИЖУН ОЛЕГ ЮЛІАНОВИЧ

  • старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук
  • завідувач відділу cпектроскопії поверхні новітніх матеріалів
  • Телефон: +380(44)205-79-54
  • E-mail: khyzhun@ipms.kiev.ua
  Подробиці

  Координати:

 • 03680, Україна, Київ-142,ул. Кржижановського,3
 • Телефон: +380(44)205-79-54
 • E-mail: khyzhun@ipms.kiev.ua
 • Fax:+380(44)390-87-51
 • Адреса Web-сайта:http://www.materials.kiev.ua/science2.0/structure/vas.jsp
 • ПОЛОЖЕННЯ про Центр колективного користування приладами інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України «Високовакуумна аналітична система UHV-Analysis-System»

  1. Створення Центру

  1.1. Центр колективного користування науковими приладами інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України «Високовакуумна аналітична система UHV-Analysis-System» (далі - Центр), який призначений для проведення наукових досліджень у галузі електронної будови, елементного та фазового складу поверхні твердих тіл без їх руйнування створено на базі відділу №58 інституту з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН України

  1.2. ІПМ НАН України зобов’язується забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове обслуговування, створити умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукових працівників НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам та організаціям НАН України.

  2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру

  2.1. Центр є надбанням Національної академії наук України. Наукові прилади та обладнання Центру перебувають на балансі ІПМ НАН України.

  2.2. Центр входить до складу ІПМ НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований дирекції інституту, без статусу юридичної особи.

  2.3. Головним завданням Центру є:

 • надання вченим НАН України можливості проведення досліджень на сучасній високовакуумній аналітичній системі UHV-Analysis-System;
 • надання консультативних послуг щодо проведення досліджень за допомогою обладнання Центру та підготовки зразків, а також сучасних методів;
 • підготовка спеціалістів, а також стажування студентів і наукових працівників НАН України на обладнанні Центру;
 • технічне забезпечення роботи обладнання Центру.
 • 2.4. Директор ІПМ НАН України своїм наказом призначає відповідального за технічну експлуатацію та збереження обладнання Центру, відповідний штат працівників Центру та умови фінансування Центру. Загальне керівництво роботою покладається на чл.-кор. НАН України Ю.М.Солоніна.

  2.5. ІПМ НАН України не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, а також, у разі необхідності, перед Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України та до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України.

  3. Порядок надання послуг

  3.1. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру (далі - Замовники), два рази на рік до 15 січня та до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру.

  3.2. Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України за поданням директора ІПМ НАН України затверджує загальний розподіл між Замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

  3.3. Директор ІПМ НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, визначає графік роботи Центру, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів Центру.

  3.4. При плануванні часу роботи Центру слід виходити з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб ІПМ НАН України, 3 години надається безкоштовно для Замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Використання часу роботи наукового обладнання реєструється в робочих журналах.

  3.5. Платні послуги з використання наукового обладнання Центру для потреб інших замовників надаються на договірних засадах згідно з чинним законодавством України

  3.6. ІПМ НАН України бере на себе усі витрати пов’язані із забезпеченням роботи обладнання Центру.

  3.7. Плата за витратні матеріали (хім. Реактиви, рідкий азот і т.п.), що необхідні для підготовки зразків для дослідження у Центрі визначається із замовником на договірній основі.

  4.Зміна базової наукової установи, закриття Центру

  4.1. У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку ІПМ НАН України із забезпечення колективного користування обладнанням Центру для потреб науковців НАН України, або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України подає Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування

  Завантажити текст ПОЛОЖЕННЯ >>

  Структура