Конференції

Щур Дмитро Вікторович


Щур Дмитро Вікторович - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, науковий керівник та завідуючий відділом № 67 «Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур» Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України.

Голова Програмного оргкомітету Міжнародної конференції «Водневе матеріалознавство і хімія вуглецевих наноматеріалів» (International Conference Hydrogen Materials Science (ICHMS)), що з 1987 року, проводиться раз на два роки на Україні.

Голова програмного оргкомітету Міжнародної конференції НАТО Science for Peace «Carbon Nanomaterials in Clean-Energy Hydrogen Systems» (Вуглецеві наноматеріали в чистих енергетичних водневих системах) (2010).

Член Міжнародної Асоціації Водневої Енергетики (IAHE) (США), та в 2014 року член Всесвітньої Асоціації Енергетичних Технологій (WAET).

Член редколегії журналів International Journal «New Materials for Electrochemical Systems» (Канада) і International Journal of Hydrogen Energy (США).

Президент Асоціації Водневої Енергетики в Україні (AHEU) (2004). Член Нью-Йоркської Академії Наук (1995).

Засновник Української Асоціації «Карбон» (2003).

Неодноразово мав в Національній академії наук подяки за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень.

Рішеннями Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджений медаллю імені академіка М. К. Янгеля в 1994 році і медаллю імені видатного всесвітньо відомого вченого Ю. В. Кондратюка в 1995 році.

Має ряд патентних робіт на Україні (2002-2016 рр.). Автор понад 700 наукових публікацій на різних мовах (в тому числі, 9 монографій).

Багаторазово нагороджений почесними грамотами за видання книг при цьому маючи більш 2380 бібліографічних посилань на свої праці. «h-індекс» становить 28, а «i10-індекс» досягає 66.

Наукові інтереси

Працюючи в Інституті проблем матеріалознавства НАН України, Щур Д.В. почав свою успішну наукову діяльність з дослідження фазових перетворень в цирконії та його сплавах за допомогою гама-резонансної спектроскопії.
Дмитром Вікторовичем проведене дослідження можливості одержання сіалонів карботермічним відновленням каоліну в азотвміщуючому середовищі. Побічний продукт такого синтезу мав волокнистий вигляд та хімічний склад Si3N4 або оксінітриду кремнію. За допомогою розробленої тоді технології в теперішній час ним розроблено технологію синтезу нанотрубок нітриду кремнію.
Щуром Д.В. досліджено взаємодію водневої плазми з перехідними d-металами, що привело до написання та захисту дисертації кандидата хімічних наук. Під час навчання в аспірантурі до 1990 року під керівництвом проф., д.х.н. Лавренко В.О. ним була розроблена, сконструйована та виготовлена прицезійна мікровагова плазмохімічна установка, яка призначена для вивчення кінетики взаємодії атомарних та молекулярних газів з твердим тілом методом гравіметрії. На базі проведених досліджень було розроблено кінетичний метод дослідження процесів гідридоутворення в перехідних металах. Метод дозволяє безпосередньо по кінетичних кривих визначати момент утворення гідридних фаз та за допомогою гравиметрії визначати в них вміст водню. 8 жовтня 1991 р. на основі цих результатів він захистив успішно кандидатську дисертацію в Інституті проблем матеріалознавства АН УРСР .
За допомогою розробленого методу, спектроскопії Оже-електронів, рентгенівського фазового аналізу, гама-резонансної спектроскопії та растрової електронної спектроскопії ним досліджено особливості процесів гідридоутворення в титані, цирконії, ніобії та інших металах; встановлено роль поверхневих оксинітридних плівок на металах при їх взаємодії з водневою плазмою. Експериментально показано вплив заряду зразка на його взаємодію з іонами електронегативних домішок та протонами водню.
Одержані Щуром Д.В. результати цікаві як з методичної, так і з фундаментальної точки зору, а також у зв’язку з функціонуванням великих токомаків, термоядерних реакторів, крім того ці дослідження важливі для усвідомлення процесів, що відбуваються з матеріалом обшивки літального апарату, що рухається в плазмі з гіперзвуковою швидкістю.
Логічним продовженням експериментальних робіт було їх теоретичне дослідження (за допомогою молекулярно-кінетичної теорії) процесів, що відбуваються в ході фазових перетворень при гідридоутворенні, розчинення компонентів проникнення, взаємного впливу розчинення різних елементів проникнення, перерозподілу атомів проникнення по поверхневим і об’ємним позиціям. Поєднання експериментальних результатів з теоретичними розрахунками дали достатньо повне уявлення про процеси, що відбуваються в твердих тілах при їх взаємодії з домішками проникнення.
Математико-теоретичний апарат, що використовувався для металів та сплавів був ним застосований і для інтерпретації експериментальних даних, пов’язаних з фазовими перетвореннями в новій алотропній формі вуглецю - фуллеритах при їх взаємодії з воднем та металами.
Проведені Щуром Д.В. дослідження в області фуллеренів та наноструктурного вуглецю дозволили організувати вперше на Україні синтез фуллеренів та нанотрубок в грамових кількостях дуговим методом.
Ним відпрацьовано синтез вуглнцевих наноструктур дуговим методом в газі та рідині, методом піролізу в газовій фазі та в плазмі тліючого розряду.
Синтез ендоедральних фуллеренових модифікацій дозволив отримувати сполуки різного хімічного складу з унікальними властивостями. При цьому екстракція і розділення фуллеренів різної модифікації дозволили отримувати достатньо чистий продукт.
В ході електрохімічних досліджень розчинів фуллеренів відпрацьовано новий метод синтезу різних екзофуллеренових сполук в кристалічному стані методом електрофорезу. Дослідження взаємодії фуллеренів з целюлозою зробило можливим синтез фуллеренвміщуючих паперів, що можуть використовуватися в якості цінних паперів з високим ступінем захисту, а також в різних хімічних процесах як високоефективний сорбуючий та фільтруючий матеріал.
Зроблені припущення, що вуглецеві наноструктури мають високу воднеємність спонукало його до проведення комплексу експериментальних та теоретичних досліджень, пов’язаних з дослідженням воднеємності різних вуглецевих наноструктур. Для цих цілей було виготовлено спеціальне комп’ютеризоване обладнання. В ході досліджень було вивчено структурні особливості фуллеренових кристалічних структур, отримано експериментальні результати по синтезу гідрофуллеритів, проведено теоретичні розрахунки умов структурних перетворень при їх утворенні. Щуром Д.В. встановлено, що водень в гідрофуллеренах знаходиться в гратці фуллериту в різних енергетичних станах і різних геометричних позиціях. Водень в гратці може бути гратковий або фуллерований. Гідрування проходить почергово від граткового до фуллерованого. Повне гідрування проходить в жорстких умовах (800-900К, P = 100-250 МПа) і тому не може бути використане для накопичувачів водню. Інші вуглецеві наноструктури мають низьку ємність по водню, що теж не може бути використано в накопичувачах.
В області створення паливних елементів з твердополімерною мембраною ним було синтезовано платиновміні сполуки, відпрацьовано електрофоретичний метод їх осадження на полімерні мембрани. Розроблена технологія дозволила значно зменшити витрати каталізаторів платинової групи, що може здешевити виробництво паливних елементів цього типу.
Ним проведено дослідження умов утворення вуглецевих наноструктур різними методами, які дозволили показати, що вуглецеві нанотрубки є зародками, що утворюються в дуже короткий проміжок часу (1 • -10-9 - 10-10 секунди), а потім відбувається їх ріст, зміна морфології та геометричних розмірів. Головним чинником одержання того чи іншого наноструктурного вуглецевого продукту при всіх рівних інших умовах є час перебування атомів вуглецю, або зародків в зоні реакції. Деякі винаходи по цим розробкам були захищені патентами України, Азербайджану та Казахстану.
Щур Д.В. приймав участь в розробленні державних стандартів України (ТСТУ-3027-95) “Воднева енергетика, терміни та їх значення”.
У 1998-2000 роках під керівництвом академіка В.І. Трефілова була відпрацьована технологія водневої енергетики, що включала в себе сонячно-водневу електростанцію, що перетворювала сонячну енергію на водень, і споживач цієї енергії (автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, що використовував водень в якості палива), що перетворював водень в механічну енергію руху. Такий або подібні енергетичні цикли з використанням паливних елементів будуть використовуватись в недалекому майбутньому.
Працюючи на посадах молодшого, наукового та старшого наукового співробітника, к.х.н. Щур Д.В. був відповідальним виконавцем низки науково-дослідних тем відомчого замовлення, госпдоговірних та конкурсних тем Міністерства Науки України. Таких як: “Вивчення особливостей механізму утворення вуглецевих наноструктур в різних середовищах”, “Дослідження процесів синтезу наноструктур тугоплавких сполук та вуглецю шляхом розкладу вуглецьвмістких реагентів” та інші.

Наукові відзнаки

 

В Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної Академії Наук України Дмитро Вікторович Щур багаторазово нагороджувався грамотами та подяками за досягнення успіхів у вирішенні наукових питань і за творчий підхід при проведенні наукових досліджень. У 2006 році беручи участь в VI Міжвузівському конкурсі на «Краще наукове, навчальне, навчально-методичне та художньо-публіцистичне видання» Щур Дмитро Вікторович отримав I місце в номінації «Монографія», а також теж по двом іншим своїм монографіям («Порядки различного типа в кристаллах и фазовые превращения» та «Физические явления и свойства поверхности кристалла»).

Відзнаки:

 

 • Диплом про здобуття вищої освіти в Київському Політехнічному інституті у 1985 році за спеціальністю “Технологія неорганічних речовин”.
 • Присудження наукового ступеня «Кандидата хімічних наук» за спеціальністю 02.00.04 “Фізична хімія” по рішенню ради ІПМ АН УРСР в 1986 року.
 • Рішенням Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджений медаллю імені Академіка М. К. Янгеля. жовтень 1994 рік.
 • Рішенням Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджений медаллю імені Ю. В. Кондратюка. 23 грудень 1995 рік.
 • Відзначено дипломом в знак визнання і посвідчення обрання дійсним членом Нью-Йоркської Академії Наук. Лютий 1995 рік.
 • Підтверджує Сертифікат, що Дмитро Вікторович взяв участь в семінарі «Як комерціалізувати інновації», що проводився УНТЦ в Києві, Україна. 8 вересня 2000 рік.
 • Почесна Грамота від Академіка Скорохода В. В. за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю, а також за активну участь у громадському житті лабораторії № 67 Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича національної Академії Наук України. 2004 рік.
 • Почесна грамота від Фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх родин за книгу «Порядки различного типа в кристаллах и фазовые превращения» та «Физические явления и свойства поверхности кристалла» які зайняли I місце в номінації «Монографія». 9 листопада 2006 рiк.
 • Присудження вченого звання «Старшого Наукового Співробітника» від Вищої Атестаційної Комісії України. 8 червня 2006 року.
 • Сертифікат проф. Щура Дмитра Вікторовича від імені організації IHEC. Організаційний комітет Міжнародного Водневого Енергетичного Конгресу (IHEC) підкреслює цінний науковий, технологічний і організаційний внесок в діяльність конгресу. 15 липня 2007 року.
 • У 2014 р. відзначеный Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково-дослідній діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю, і за активну громадську діяльність.
 • У 2018 році відзначений почесною грамотою Президента Націцональної Академії Наук Б.Є. Патоном на честь 100- річчя Академії та за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
 • У 2019 році відзначений Академіком Солоніним Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

 • +38 (044) 205-79-36 (Завідувач відділом, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
  Schur@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
  Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України)
  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sjxkMsEAAAAJ&hl=ru
  Dmitry.schur@gmail.com (Щур Дмитро Вікторович).

Біографія

Щур Дмитро Вікторович, 1955 року народження, почав свою трудову діяльність в 1976 році. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1985 р за спеціальністю “Технологія неорганічних речовин”. В 1986 році вступив до аспірантури при ІПМ АН УРСР за спеціальністю 02.00.04 “Фізична хімія”.
З 1990 року по 2008 рік був обраний за конкурсом завідувачем Лабораторії № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України.
Науковий досвід Щур Д.В. широко використовується всесвітньою науковою спільнотою. З 1992 року він - член Міжнародної Асоціації Водневої Енергетики, з 1998 р. - член редакційної колегії Міжнародного наукового журналу “New materials for electrochemical systems” (Канада).
В 2006 році відбулось присудження вченого звання «Старшого Наукового Співробітника» від Вищої Атестаційної Комісії України.
В 2008 році Лабораторія № 67 була перетворена в Відділ № 67 «Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур» в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України та по конкурсу Щур Дмитро Вікторович посів місце завідувача відділу.
Результати його наукових пошуків доповідались та обговорювались на багатьох вітчизняних та міжнародних конференціях, симпозіумах, нарадах, семінарах. За останні вісімнадцять років ним було видано 9 монографій.
Щур Д.В. був 30 років - головою Організаційного комітету Міжнародної конференції “Водневе матеріалознавство та хімія вуглецевих наноматеріалів”, що проводиться раз на два роки в різних містах України та за її межами.


Основні наукові праці:

1. Baibarac M., Baltog I., Frunza S., Magrez A., Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu. Single-walled carbon nanotubes functionalized with polydiphenylamine as active materials for applications in the supercapacitors field // Journal «Diamond & Related Materials». 2013. Vol. 32. P. 72-82.
2. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V. Hydrogen-sorption properties of magnesium and its intermetallics with Ca7Ge-type structure // The Physics of Metals and Metallography, 2013, Vol. 114, № 4, P. 308-321.
Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В. Водородосорбционные свойства магния и его интерметаллидов структуры Ca7Ge // Физика Металлов и Металловедение, 2013, Т. 114, № 4, С. 339-352.
3. Schur D.V., Savenko A.F., Bogolepov V.A., Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Magrez A., Baibarac M., Veziroglu T.N. Hydrogen accumulators for various purposes // NATO Science Series. (Published by Springer, Dordrecht, Netherlands, 2013). - P. 179-189.
4. Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Veziroglu T.N., Javadov N.F. The peculiarities of hydrogenation of fullerene molecules C60 and their transformation // NATO Science Series. (Published by Springer, Dordrecht, Netherlands, 2013). - P. 191-204.
5. Schur D.V., Аnikina N.S., Krivuschenko O.Ya., Zaginaichenko S.Yu., Kazimov G.A., Zolotarenko A.D., Polischuk M.A., Javadov N.F., Veziroglu T.N., Veziroglu A. Solubility of fullerenes in naftalan // NATO Science Series. (Published by Springer, Dordrecht, Netherlands, 2013). - P. 205-213.
6. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V. , Savenko A.F., Bogolepov V.A., Matysina Z.A., Veziroglu A. The prospects for use of hydrogen accumulators on the basis of lanthan-magnesium-nickel store alloys // NATO Science Series. (Published by Springer, Dordrecht, Netherlands, 2013). - P. 215-228.
7. Javadov N.F., Nazimov T.I., Ismaiolov E.G., Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Pomytkin A.P., Aliev R.S., Suleimanov R.S., Veziroglu T.N., Veziroglu A. Polyether urethane nanocomposition as a multi-functional nanostructured polymeric coating for the future // NATO Science Series. (Published by Springer, Dordrecht, Netherlands, 2013). - P. 229-236.
8. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Mil’to O.V. The phase transformations SC-BCC-FCC in fullerite. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 226.
9. Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Anikina N.S., Matysina Z.A., Krivuschenko O.Ya., Skorokhod V.V. Effect and reactivity of monosubstituted benzenes in the reactions of intermolecular donor-acceptor interaction with C60 fullerene. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 227.
10. Zolotarenko A.D., Volodin A., Schur D.V., Tarasov B.P., Zaginaichenko S.Yu. Electrical conductivity of carbon-ceramic nanocomposites. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 232.
11. Zolotarenko A.D., Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. The production of BN-nanostructures by arc-discharge method in liquid phase (N2). Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 254.
12. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. Mechanism of BN-nanotubes formation on application of the pyrolytic method. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 254.
13. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. BN-formation of nanostructures on evaporation of boron in gaseous atmosphere. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 255.
14. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Magrez A., Baibarac M. Study of special features of BN-nanostructures formation. Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 255.
15. Schur D.V., Zolotarenko An.D., Zolotarenko Al.D., Perekos A.E., Dubovoy A.G., Zaginaichenko S.Yu., Magrez A., Baibarac M. Iron and nickel metal-carbon nanocomposites synthesized by arc discharge in liquid. Proceedings of 21st Annual International Conference on Composites or Nano Engineering, Tenerife, Canary Islands, Spain (ICCE-21), July 21-27, 2013, - P. 725-726 (СD).
16. Zaginaichenko S.Yu., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D., Schur D.V., Anikina N.S., Krivushchenko O.Ya., Magrez A., Baibarac M. Metalcarbon nanocomposites synthesized by evaporation in electric ARC. Proceedings of 21st Annual International Conference on Composites or Nano Engineering, Tenerife, Canary Islands, Spain (ICCE-21), July 21-27, 2013, - P. 913-914 (СD).
17. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Руденко Ю.М. Борокарбиды щелочных и щёлочноземельных металлов - возможные накопители водорода. Растворимость водорода // Журнал “Металлофизика и новейшие технологии”, 2013, Т. 35, № 5, С. 683-695.
18. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Rudenko Yu.M. Boron carbides of alkali and alkali-earth metals as possible hydrogen storages. Hydrogen solubility // An International Research Journal: «Metallofizika i Noveishie Tekhnologii», 2013, Vol. 35, № 5, P. 683-695.
19. Савенко А.Ф., Полищук М.А., Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Боголепов В.А., Помыткин А.П., Каменецкая Е.А. Гидрофуллерит C60H60.// Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2013. - Т. 11, № 1. С. 141-160.
20. Шульга Ю.М., Баскаков С.А., Золотаренко А.Д., Кабачков Е.Н., Мурадян В.Е., Войлов Д.Н., Смирнов В.А., Мартыненко В.М., Щур Д.В., Помыткин А.П. Окрашивание нанолистов оксида графена и цветные полимерные композиции на их основе // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2013. - Т. 11, № 1. С. 161-172.
21. Аникина Н.С., Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Кривущенко О.Я., Полищук М.А., Чимбай Л.Л. Закономерности растворения фуллерена C60 в полиметилзамещенных бензола // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2013. - Т. 11, № 1. С. 173-192.
22. Аникина Н.С., Кривущенко О.Я., Мильто О.В., Золотаренко А.Д., Щур Д.В., Загинайченко С.Ю. Взаимодействие растворимых углеродных наноструктур с ароматическими растворителями // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2013. - Т. 11, № 1. С. 193-216.
23. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Везироглу Т.Н. Особенности гидрирования фуллереновых молекул С60 и их трансформация // Журнал «Наноматериалы и Наноструктуры – XXI век», 2013. Т. 4, № 1. С. 14-24.
24. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Шульга Ю.М., Коваль А.Ю., Котко А.В., Полищук М.А. Изучение особенностей процесса высаливания фуллерита из раствора С60 в толуоле. I. Ламинарное смешивание реагентов // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2013, Т. 11, № 4, С. 815-832.
25. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Шульга Ю.М., Котко А.В., Аникина Н.С., Каменецкая Е.А. Изучение особенностей процесса высаливания фуллерита из насыщенного раствора С60 в толуоле. II. Турбулентное смешивание реагентов // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2013, Т. 11, № 4, С. 832-861.
26. Burhan A.A., Smoljar A.S., Schur D.V., Rohozinskaja A.A., Khomenko B.S., Bloschanevich A.M., Nesterenko Yu.V. Synthesis of E-BN phase by self-propagating high-temperature synthesis (HTS). Abstract Conference “Nanotechnology and nanomaterials” (Nano-2013) 25 August - 1 September 2013, BUKOVEL, Ukraine, - Lviv, Eurosvit, 2013, P. 192.
27. Бурхан А.А., Смоляр А.С., Щур Д.В., Блощаневич А.М., Хоменко Б.С., Титенко А.Н. Синтез чаоитоподобного нитрида бора методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Тезисы IV Международной научной конференции «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии» (НАНСИС-2013) 19-22 ноября, Киев, 2013, С. 573.
28. Smolyar A.S., Schur D.V., Nevdacha V.V., Khomenko B.S., Barkholenko V.O., Malostan S.M., Pokropivniy O.V., Kuts V.O., Gurin V.G., Arkhipov O.P., Titenko A.M., Zolotarenko A.D. Synthesis of Carbon Phases by the Fluid Method. Abstracts of International Conference “Functional Materials” ICFM”2013, September 29 - October 5, Ukraine, Crimea, Yalta, Haspra, Simferopol DIP, 2013, P. 391. .
29. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Zolotarenko A.D. The statistical theory of monomolecular fullerene film formation on the crystal surface // Journal “Computational Thermal Sciences”, 2013, Vol. 5, № 3, P. 189-194. .
30. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В. Статистическая теория фазового распада аморфного цирконий-палладиевого сплава, инициированного водородом, с обра-зованием гидридов металлов. Растворимость водорода в фазах // Российская Академия Наук, Сер. Металлы, 2014, № 1, С. 83-91.
31. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V. Statistical theory of the hydrogen-induced phase decomposition of an amorphous zirconium-palladium alloy with the formation of metal hydrides. Hydrogen solubility in phases // Russian Metallurgy (Metally), 2014, № 1, С. 71-79.
32. Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Матысина З.А., Зарицкий Д.А., Каменецкая Е.А. Термическое поэтапное дегидрирование аланата кальция Ca(AlH4)2. Фазовый состав системы в процессе дегидрирования // Журнал “Металлофизика и новейшие технологии”, (МФиНТ) 2014, Т. 36, № 2. С. 147-174.
Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Zaritsky D.A., Kamenetskaya E.A. Thermal gradual dehydrogenation of calcium alanate Ca(AlH4)2. The system phase composition during the process of dehydrogenation // Journal “Metallofizika i Noveishie Tekhnologii”, 2014, Vol. 36, № 2. С. 147-174.
33. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu T. Nejat, Zaritskii D.A. Theoretical study of hydrogen-sorption properties of boron carbides of alkali and alkali-earth metals. Book of Abstracts of 13th International Conference on Clean Energy (ICCE), Istambul, Turkey, June 8-12, 2014, P. 326.
34. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu A., Zaritskii D.A. Hydrogen in calcium alanate Ca(AlH4)2 and in hydrides of aluminum and calcium. Book of Abstracts of 13th International Conference on Clean Energy (ICCE), Istambul, Turkey, June 8-12, 2014, P. 326.
35. Poolischuk M.A., Zolotarenko A.D., Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Milto O.V. Investigation of arc evaporation of composite materials produced on different substrates. Abstracts book of 11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN14), Thessaloniki, Greece, July 8-11, 2014, - P. 239.
36. Polischuk M.A., Zolotarenko A.D., Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Milto O.V. Investigation of thermal stability of deposites formed in electric arc sputtering. Abstracts book of 11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN14), Thessaloniki, Greece, July 8-11, 2014, - P. 240.
37. Polischuk M.A., Zolotarenko A.D., Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Milto O.V., Magrez A., Baibarac M. Synthesis of platinum-containing carbon nanostructures for fuel cells. Abstracts book of 11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN14), Thessaloniki, Greece, July 8-11, 2014, - P. 241.
38. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Zolotarenko A.D., Magrez A., Baibarac M. Investigation of phase composition of deposits. Abstracts book of 11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN14), Thessaloniki, Greece, July 8-11, 2014, - P. 241.
39. Polischuk M.A., Zolotarenko A.D., Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Milto O.V., Magrez A., Baibarac M. Electro-deposited fullerene coatings. Abstracts book of 11th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN14), Thessaloniki, Greece, July 8-11, 2014, - P. 242.
40. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Везироглу T.Н. Использование процессов гидрирования молекулы фуллерена С60 для изучения особенностей ее существования и трансформации // Журнал «Альтернативная энергетика и экология», 2014, Т. 21, - С. 12-42.
Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Veziroglu T.N. Investigation of peculiarities of fullerene C60 molecule existence and transformation with the use of its hydrogenation processes // International Journal of Alternative Energy and Ecology, 2014, Vol. 21, - P. 12-42.
41. Блощаневич А.М., Щур Д.В., Фролов Г.А., Смоляр А.С., Бурхан А.А., Хоменко Б.С. Лазерная обработка -BN в среде азота. Тезисы конференции «Порошковая металлургия: современное состояние и будущее», (ПМ 2014), Киев, Украина, 22-25 апреля 2014, С. 52.
42. Блощаневич О.М., Смоляр А.С., Бурхан А.А., Щур Д.В., Хоменко Б.С. Взаємодія бору з азотом під лазерним випромінюванням. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми хімії і хімічної технології», Київ, НУХТ, 20-21 листопада 2014, С. 98-99.
43. Смоляр А.С., Золотаренко О.Д., Покропивний О.В., Куц В.О., Гурін В.Г., Невдача В.В., Архіпов С.О., Бархоленко В.О., Малоштан С.М., Герасимов О.Ю., Щур Д.В., Бурхан А.А., Блощаневич О.М., Тітенко А.М., Хоменко Б.С. Флюїдний синтез фаз вуглецю // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2014, Т. 12, № 4, С. 675-704.
44. Володин А.А., Золотаренко А.Д., Бельмесов А.А., Герасимова Е.В., Щур Д.В., Тарасов В.Р., Загинайченко С.Ю., Дорошенко С.В., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ал.Д. Электропроводящие композиционные материалы на основе оксидов металлов и углеродных наноструктур // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2014, Т. 12, № 4, С. 705-714.
45. Баскаков С.А., Золотаренко А.Д., Баскакова Ю.В., Шульга Ю.М., Щур Д.В., Ефимов О.Н., Гусев А.Л., Дорошенко С.В. Перспективные материалы для гидридных супер-конденсаторов на основе гидроксида никеля и восстановленного оксида графена // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2014, Т. 12, № 4, С. 715-729.
46. Zplotarenko Ye., Gabdullin M., Ramazanov T., Abdullin H., Batryshev D., Schur D., Zaginaichenko S., Dubovoy A., Pomytkin A., Magrez A., Baibarac M. Formation of nanostructures on the cathode in an electric arc discharge // Physical Sciences and Technology, (2014), Published 2015, Vol. 1, № 1, P. 60-63.
47. Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Veziroglu T.N. The hydrogenation process as a method of investigation of fullerene C60 molecule // International Journal of Hydrogen Energy, 2015, Vol. 40, № 6, P. 2742-2762.
48. Gun’ko V.M., Turov V.V., Schur D.V., Zarko V.I., Prykhod’ko G.P., Krupska T.V., Golovan A.P., Skubiszewska-Zieba J., Charmas B., Kartel M.T. Unusual interfacial phenomena at a surface of fulleite and carbon nanotubes // Journal Chemical Physics, 2015, Vol. 459, P. 172-185.
49. Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu A., Zaritskii D.A., Shaposhnikova T.I., Gabdullin M.T. Hydrogen in calcium alanate Ca(AlH4)2 and in hydrides of aluminum and calcium // International Journal of Hydrogen Energy, 2015, Vol. 40, P. 7617-7627.
50. Zaginaichenko S.Yu., Zaritskii D.A., Schur D.V., Matysina Z.A., Veziroglu T. Nejat, Chymbai M.V., Kopylova L.I. Theoretical study of hydrogen-sorption properties of lithium and magnesium borocarbides // International Journal of Hydrogen Energy, 2015, Vol. 40, P. 7644-7651.
51. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Боцьва Н.П., Елина Е.В., Ильченко Е.В. Фуллериды щёлочно-земельных и редко-земельных металлов: структура и свойства // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2015, Т. 13, № 3, С. 525-548.
52. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Schur D.V., Zaritskii D.A., Polischuk M.A. The statistical-thermodynamic theory of P–c–T dependences for zirconium-nickel alloy trihydride ZrNiH3 // Журнал “Металлофизика и новейшие технологии”, (МФиНТ) 2015, Т. 37, №4. С. 455-473.
53. Баскаков С.А., Золотаренко А.Д., Баскакова Ю.В., Шульга Ю.М., Щур Д.В., Кузнецов И.Е., Ефимов О.Н., Гусев А.Л., Дорошенко С.В. Новые композитные материалы на основе восстановленного оксида графена и полианилина в суперконденсаторах высокой ёмкости // Журнал «Наносистемы, Наноматериалы, Нанотехнологии», 2015, Т. 13, № 1, С. 37-57.
54. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Зарицкий Д.А. Статистическая теория дальнего и ближнего упорядочения в тройных твердых растворах замещения // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 2015, Т. 4, № 168, С. 58-85.
Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Zarits"kyy D.A. Statistical theory of long- and short-range ordering in ternary solid solutions of substitution // Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 2015, Т. 4, № 168, С. 58-85.
55. Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Рамазанов Т.С., Батрышев Д.Г., Исмаилов Д.В., Щур Д.В., Дайнеко Е.А. Синтез фуллеренов в дуговом разряде // Вестник КазНУ, Серия Физическая. (Physics Series), 2015, Т. 1, № 52, С. 40-47.
56. Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Рамазанов Т.С., Батрышев Д.Г., Исмаилов Д.В., Щур Д.В., Керимбеков Д.С. Синтез нанопорошков железа в водно-спиртовой среде хлорида железа // Вестник КазНУ, Серия Физическая. (Physics Series), 2015, Т. 1, № 52, С. 46-51.
Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Рамазанов Т.С., Батрышев Д.Г., Исмаилов Д.В., Щур Д.В. Получение углеродных нанотрубок в дуговом разряде в среде дионизированной воды безкаталитическим методом // Вестник КазНУ, Physics Series, 2015, № 2(53), P. 69-72.
57. Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Veziroglu T.N., Veziroglu A., Gabdullin M.T. The existence of two types of colloidal solutions of molecules fullerene C60 // Journal of Applied Solution Chemistry and Modeling, 2015, Vol. 6, № 2, P. 62-74.
58. Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Рамазанов Т.С., Батрышев Д.Г., Исмаилов Д.В., Щур Д.В. Синтез фуллеренов и их производных в дуговом разряде // Вестник КазНУ, Серия Физическая, 2015, № 2, P. 85-90.
59. Gun’ko V.M., Turov V.V., Schur D.V., Zarko V.I., Prykhod’ko G.P., Krupska T.V., Golovan A.P., Skubiszewska-Zieba J., Charmas B., Kartel M.T. Unusual interfacial phenomena at a surface of fullerite and carbon nanotubes // Chemical Physics, 2015, Vol. 459, P. 172-185.
60. Щур Д.В., Блощаневич О.М., Смоляр А.С., Бурхан А.О., Хоменко Б.С., Тітенко А.М. Фуллеритоподібний нітрид бору, отриманий лазерним синтезом. Матеріали V міжнародної наукової конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 5» 03-05 грудня, Київ, НТУУ «КПІ», 2015, С. 322-324.
61. Schur D.V., Gabdullin M.T., Zaginaichenko S.Yu., Veziroglu T.N., Lototsky M.V., Bogolepov V.A., Savenko A.F. Experimental set-up for investigations of hydrogen-sorption characteristics of carbon nanomaterials // International Journal of Hydrogen Energy, 2016, Vol. 41, P. 401-406.
62. Turov V.V., Prylutskyy Y.I., Krupskaya T.V., Schur D.V., Evstigneev M.P., Kartel M.T., Ritter U. Clustering of hydrochloric acid on the surface of C60/C70 fullerite and its composites with nanosilica. Materials Sciense & Enginering Technology. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. Article first published online: 29 JAN 2016.
63. Schur D.V., Gabdullin M.T., Bogolepov V.A., Veziroglu A., Zaginaichenko S.Yu., Savenko A.F., Meleshevich K.A. Selection of the hydrogen-sorbing material for hydrogen accumulators // International Journal of Hydrogen Energy, 2016, Vol. 41, № 3, P. 1811-1818.
64. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Габдуллин М.Т. Сорбционные свойства железо-магниевых и никель-магниевых гидридов Mg2FeH6, Mg2NiH4 // Известия высших учебных заведений, Физика, 2016, Т. 59, №. 2, С. 19-29.
65. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Gabdullin M.T., Kamenetskaya E.A. Zirconium-nickel crystals- hydrogen accumulators. Dissolution and penetration of hydrogen atoms in alloys // Fizika Metalliv i Metallovedenie, 2016, Vol. 117, № 7, P. 694-705.
Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Габдуллин М.Т., Каменецкая Е.А. Цирконий-никелевые кристаллы – накопители водорода. Растворение и проникновение атомов водорода в сплавах // Физика Металлов и Металловедение, 2016, Т. 117, № 7, С. (673-683 стар.вар.) С. 694-705.
66. Загинайченко С.Ю., Чекман И.С., Щур Д.В., Помыткин А.П., Лавренко В.А., Золотаренко А.Д., Ярмолюк С.Н., Кублановский В.С., Косыгина И.М., Шевченко А.М., Зинченко В.Ф., Матысина З.А., Габдуллин М.Т., Джавадов Н.Ф., Везироглу Т.Н. О токсичности фуллеренов и их производных // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», Научно-технический центр «ТАТА», 2016, № 07-08, (195-196), C. 69-92. (About fullerenes and their derivatives toxicity // ISJAEE, Scientific Technical Centre «TATA», 2016, № 07-08, (195-196), P. 69-94).
67. Щур Д.В., Смоляр А.С., Блощаневич О.М., Бурхан А.О., Хоменко Б.С., Тітенко А.М. Лазерний синтез нових модифікацій нітриду бору в середовищі гелію. Национальный технический университет Украины, “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, 2016, С. 305-308.
68. Щур Д.В., Бурхан А.О., Смоляр А.С., Блощаневич О.М., Хоменко Б.С., Тітенко А.М. Фуллеритоподібна фаза нитриду бору – B12N12 (Е-фаза), отримана методом СВС. Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції “Нові матеріали і технології в машинобудуванні”. (Національний Технічний Університет України “КПІ” ІФФ) Україна, Київ, 2016, С. 154-155.
69. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Габдуллин М.Т., Щур Д.В., Зарицкий Д.А. Ближний порядок и корреляционные эффекты в твердых растворах // Известия высших учебных заведений, Физика, 2016, Т. 59, №. 6, С. 30-38.
70. Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Щур Д.В., Помыткин А.П., Габдуллин М.Т., Зарицкий Д.А. Статистико-термодинамическая теория фазовых превращений аланатов лития с выделением водорода // Известия высших учебных заведений, Физика, 2016, Т. 59, №. 10, С. 23-36.
71. Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Щур Д.В., Джавадов Н.Ф. Статистическая теория фуллеритов и особенности их практического использования. Монография, Издательство “КИМ”, Украина, Киев, 2016, 482 с.
72. Загинайченко С.Ю., Матысина З.А., Щур Д.В., Полищук М.А., Габдуллин М.Т. Фазовые переходы в цирконий-палладиевых сплавах // Журнал “Металлы”, 2016, № 6, С. 101-110.
73. Turov V.V., Prylutskyy Y.I., Krupskaya T.V., Schur D.V., Evstigneev M.P., Kartel M.T., Ritter U. Clustering of hydrochloric acid on the surface of C60/C70 fullerite and its composites with nanosilica. Materials Science & Engineering Technology, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 2016, Vol. 47, № 2-3, P. 172-179.
74. Исмаилов Д.В., Ильин А.П., Гриценко Л.В., Габдуллин М.Т., Абдуллин Х.А., Щур Д.В. Синтез пленок и n-p-структур на основе оксидов цинка и меди методом магнетронного напыления // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», Научно-технический центр «ТАТА», 2017, № 01-03, (213-215), C. 12-21.
(или Ismailov D.V., Ilin A.P., Gritsenko L.V., Gabdullin M.T., Abdullin Kh.A., Schur D.V. Synthesis of films and n-p-structures on copper and zinc oxide based by magnetron sputtering // ISJAEE, Scientific Technical Centre «TATA», 2017, № 01-03, (213-215), C. 12-21.
75. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ал.Д., Габдуллин М.Т. Бищелочные и калиевые аланаты – перспективные накопители водорода // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE), 2017, № 13-15, (225-227), C. 37-60.
Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Zolotarenko An.D., Zolotarenko Al.D., Gabdullin M.T. Alkali and potassium almates are perspective hydrogen substitutes // Hydrogen Economy, Scientific Technical Centre «TATA», 2017, № 13-15, (225-227), C. 37-60.
76. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Визироглу А., Визироглу Т.Н., Габдуллин М.Т., Джавадов Н.Ф., Золотаренко Ан., Золотаренко Ал. Водород в кристаллах. Монография. Издательство “КИМ”, Украина, Киев, 2017.- 1061 c.
77. Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Щур Д.В., Батрышев Д.Г., Исмаилов Д.В., Керимбеков Д.С., Аяганов Ж.Е. Физика и технология наноматериалов и структур. Сборник научных статей. г. Алматы, Казахстан, Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, г. Киев, Украина, 2017, С. 175.
78. Абдуллин Х.А., Габдуллин М.Т., Щур Д.В., Батрышев Д.Г., Исмаилов Д.В., Керимбеков Д.С., Аяганов Ж.Е. Синтезирование металлофуллеренов в электродуговом разряде в атмосфере гелия. “Физика и технология наноматериалов и структур”, Сборник научных статей 3-й Международной конференции, Курск, 23-25 мая, 2017, (стар.вар.С. 168-171). С. 175-179.
79. Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Савенко А.Ф., Боголепов В.А., Аникина Н.С., Золотаренко А.Д., Матысина З. А., Везироглу Т.Н., Скрябина Н.Е. Экспериментальная оценка полной водородоемкости фуллерита C60 // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE), 2017, C. 47-62.
80. Габдуллин М.Т., Абдуллин Х.А., Ильин А.П., Щур Д.В., Исмаилов Д.В. Дуговой синтез углеродных наноструктур в жидкой фазе. “Высокие технологии в современной науке и технике” (ВТСНТ-2017). Сборник научных трудов VI Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 27-29 ноября, Изд-во ТПУ, 2017, С. 37-38.
81. Lavrenko V.A., Podchernyaeva I.A., Shchur D.V., Zolotarenko An.D., Zolotarenko Al.D. Features of Physical and Chemical Adsorption During Interaction of Polycrystalline and Nanocrystalline Materials with Gases. Springer US «Powder Metallurgy and Metal Ceramics», Vol. 56, Issue 9-10, USA, January, 2018, P. 504-511. DOI: 10.1007/s11106-018-9922-z.
Лавренко В.А., Подчерняева И.А., Щур Д.В., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко Ал.Д. Особенности физической и химической адсорбции при взаимодействии поликристаллических и нанокристаллических материалов с газами. Порошковая металлургия, Международный научно-технический журнал, Т.9/10 (517), Киев, Украина, сентябрь/ октябрь, 2017, С. 23-33. DOI: 10.1007/ s11106-018-9922-z.
82. Otarbay Zh.E., Gabdullin M.T., Abdullin Kh.A., Shur D.V., Ismailov D.V., Yerlanuly Ye., Kerimbekov D.S. Hydrogenization of fullerene as a method of storage of hydrogen // IOP Publishing, Journal of Physics: Conference Series, (Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference 2017, 18-20 October), 2018, V. 987, P. 012025-1-7.
83. Otarbay Zh.E., Gabdullin M.T., Abdullin Kh.A., Shur D.V., Ismailov D.V., Yerlanuly Ye., Kerimbekov D.S. Hydrogenization of fullerene as a method of storage of hydrogen // Journal of Physics: Conference Series, Vol. 987, № 1, 2018, С. 012025-1-6.
84. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ал.Д., Золотаренко Ан.Д., Габдулин М.Т. Водородосорбционные свойства аланатов калия // Известия высших учебных заведений. Физика. 2018, Т. 61, № 2, С. 44-53.
85. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Y., Schur D.V., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D., Gabdullin M.T. Hydrogen sorption properties of potassium alanate // Russian Physics Journal, 2018, Т. 61, № 2, С. 253-263.
86. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Y., Schur D.V., Veziroglu T.N., Veziroglu A., Gabdullin M.T., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D. The mixed lithium-magnesium imide Li2Mg(NH)2 a promising and reliable hydrogen storage material // International Journal of Hydrogen Energy, 2018, Vol. 43, P. 16092-16106.
87. Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Габдулин М.Т., Джавадов Н.Ф., Золотаренко Ал.Д., Золотаренко Ан.Д., Золотаренко А.Д., Мамедова С.Х., Омарова Г.Д., Мамедова З.Т. Особенности пиролитического синтеза и аттестации углеродных наноструктурных материалов (The peculiarities of synthesis and certification of carbon nanostructured materials) // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE), 2018, № 19-21, C. 72-90.
88. Матысина З.А., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко Ал.Д., Золотаренко Ан.Д., Габдулин М.Т., Копылова Л.И., Шапошникова Т.И. Фазовые превращения в смешанном литий-магниевом имиде Li2Mg(NH)2 // Известия высших учебных заведений. Физика. 2018, Т. 61, № 12, С. 90-96.
89. Gabdullin M.T., Khamitova K.K., Ismailov D.V., Sultangazina M.N., Kerimbekov D.S., Yegemova S.S., Chernoshtan A., Schur D.V. Use of nanostructured materials for the sorption of heavy metals ions // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 511, № 1. P. 012044-1-6.
90. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu., Schur D.V., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D., Gabdulin M.T., Kopylova L.I., Shaposhnikova T.I. Phase Transformations in the Mixed Lithium-Magnesium Imide Li2Mg(NH)2 // Russian Physics Journal, 2019, Vol. 61, № 12, P. 2244–2252.

Публікації