Адгезія розплавів і пайка матеріалів

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України, наукова Рада з проблеми "Поверхневі явища в розплавах і твердих фазах, що контактують з ними", видає з 1976 року збірку «Адгезія розплавів і пайка матеріалів» (відповідальний редактор академік НАН України. проф.Найдич Ю.В.).

Збірка присвячена питанням поверхневих явищ в розплавах, високотемпературній змочуваності, адгезії, капілярним властивостям металевих і неметалічних розплавів, процесам розтікання рідких фаз по твердих, контактній взаємодії тугоплавких з"єднань і надтвердих фаз з розплавами та їх використанню в сучасному матеріалознавстві – в технології паяння матеріалів, нанесенні адгезіруючих покриттів, а також в процесах формування матеріалів просоченням і рідкофазним спіканням.

Збірка включає наступні розділи:
I – поверхневі властивості розплавів і твердих тіл, змочування, адгезія;
II – контактна взаємодія твердих тіл на межі з твердими і рідкими фазам;
III – паяння, адгезіонні явища в технологічних процесах отримання матеріалів.

Збірка призначена для науковців і фахівців, які займаються питаннями міжфазних явищ, в умовах високих температурах і практичним застосуванням їх в області паяння матеріалів і в інших матеріалознавчих технологіях.

Збірка «Адгезія розплавів і пайка матеріалів» виходить один раз на рік. Збірка публікує статті російською, українською і англійською мовами.

Редакція запрошує авторів і авторські колективи до співпраці з вказаної вище тематики.

Придбати збірку можна в бібліотеці Інституту проблем матеріалознавства.

Редакція

Головний редактор: Ю.В.Найдіч

В.П.Красовський, В.С.Судавцова, В.Д.Курочкін, В.Ф.Зінченко, Н.О. Красовська (відповідальний секретар). Д.В.Хантадзе, В.Н.Томашик, О.П.Уманський, А.Д.Панасюк, С.В.Максимова, В.Ф.Квасницький, Е.В.Суховая, A.Шапіро, В.С.Журавльов, М.Ф.Григоренко.

Контакти

03680 Київ - 142,
вул. Кржижановського, 3
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Тел.+380(44)424-62-01
факс +380(44)424-30-17
E–mail: naidich@ipms.kiev.ua

Пам'ятка Автору

1.Для надання в редакцію стаття повинна в обов"язковому порядку містити постановку досліджуваної проблеми в загальному вигляді та її зв"язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх публікацій і досліджень з проблеми; виділення не вирішених раніше частин загальноі проблеми, про які йдеться у даній статті; мета й завдання роботи: виклад основного матеріалу досліджень із повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки й перспективи подальших досліджень у даній області.

2.Стаття повинна бути представлена у двох надрукованих екземплярах і в електронному вигляді (можна по E-mail: naidich@ipms.kiev.ua).

3.Текст повинен бути розміщений на форматі (26,5см Х 21см), у редакторі Microsoft Word, набраний стандартним шрифтом "Times New Roman" №11. Поля: зверху - 2,25см; знизу - 2,25см; ліворуч - 4,25см; праворуч - 4,25см.

4.Графіки, малюнки, фотографії повинні бути з високою якістю друку. Малюнки повинні бути представлені окремими файлами з розширенням *.jpg.

5.У статті повинен бути номер УДК.

6.Назва статті, автори, анотація, підрисункові підписи та назви таблиць повинні бути представлені мовою оригіналу та англійською мовами.

7.Формули мають бути представлені в редакторі Equation 3.

8.Посилання мають бути пронумеровані у порядку їх появлення у тексті, номера посилань наводяться у квадратных дужках.

9.Повні відомості про посилання наводяться в конці тексту.

10.Акт експертизи в одному экземплярі.

11.Довідка про авторів.

Архів випусків

2019

№ 52

2018

№ 51

2017

№ 50

2016

№ 49

2015

№ 48

2014

№ 47

2013

№ 46

2012

№ 45

2011

№ 44

2010

№ 43

2009

№ 42

2008

№ 41

2007

№ 40

2006

№ 39

2005

№ 38

2004

№ 37