Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Порошкова металургія

Засновник - Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України

Международный ежемесячный научно-технический журнал "Порошковая металлургия" — одно из наиболее авторитетных в Украине — имеет широкую географию авторов и читателей. Публикуемые на страницах журнала статьи посвящены проблемам теории и технологии получения порошков, обработки давлением пористых полуфабрикатов, получению и исследованию свойств материалов на основе порошков металлов, тугоплавких соединений и керамики, основам теории и технологии нанесения покрытий, получению и изучению свойств волокнистых и высокопористых дисперсно-упрочненных и армированных, функционально-градиентных и слоистых материалов на порошковой основе, наноструктурных материалов, исследованию гетерогенных равновесий в многокомпонентных системах.
Основан в январе 1961 г.

Архів випусків

2018

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

2017

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

2016

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

2015

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

2014

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

2013

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

2012

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

2011

№ 01/02

№ 03/04

№ 05/06

№ 07/08

№ 09/10

2010

№ 11/12

№ 09/10

№ 07/08

№ 01/02

№ 03/04

№ 05/06

2009

№ 01/02

№ 09/10

2008

№ 09/10

№ 07/08

№ 05/06

№ 03/04

№ 01/02

№ 11/12

2007

№ 11/12

2005

№ 07/08

2004

№ 05/06

2000

№ 03/04

Редакція

Головний редактор:

Ю.М. СОЛОНІН, д-р фіз.-мат. наук, академік НАН України, професор

Зам.головного редактора:

М.С. КОВАЛЬЧЕНКО, д-р техн. наук, професор

Відповідальний секретар редакції:

Т.А.Малишевська

Члени редколегії:

Г.А. БАГЛЮК, д-р техн. наук;
І.І. БІЛАН, канд. фіз.-мат. наук;
М.В. БУЛАНОВА, д-р хім. наук;
О.Д. ВАСИЛЬЄВ, д-р фіз.-мат. наук;
М.П. ГАДЗИРА, д-р техн. наук;
О.І. ГЕТЬМАН, д-р техн. наук;
Ю.Г. ГОГОЦІ, д-р техн. наук, професор (директор Інституту наноматеріалів Університету А.Дж. Дрекселя, Філадельфія, США);
О.В. ДУДНІК, д-р хім. наук;
І.Ю. ЗАВАЛІЙ, д-р хім. наук;
В.І. ІВАЩЕНКО, д-р фіз.-мат. наук; О.Ф. ІЛЬЮЩЕНКО, д-р техн. наук, професор, чл.-кор. НАН Білорусі (Республіка Білорусь);
М.В. КАРПЕЦЬ, д-р фіз.-мат. наук, професор;
В.П. КРАСОВСЬКИЙ, д-р хім. наук;
Л.М. КУЛІКОВ, д-р хім. наук;
Е.О. ЛЄВАШОВ, д-р техн. наук, професор (Росія);
О.В. МАЗНА, канд. техн. наук;
Г.С. ОЛЄЙНИК, д-р фіз.-мат. наук; А.Д. ПАНАСЮК, д-р техн. наук;
Ю.М. ПОДРЕЗОВ, д-р фіз.-мат. наук;
І.О. ПОДЧЕРНЯЄВА, д-р техн. наук;
А.В. РАГУЛЯ, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, професор;
О.К. РАДЧЕНКО, д-р техн. наук;
М.А. ТУРЧАНІН, д-р хім. наук, професор;
О.П. УМАНСЬКИЙ, д-р техн. наук;
Д. УСКОКОВИЧ, д-р техн. наук, професор (Сербія);
Л.Р. ШАГІНЯН, д-р фіз.-мат. наук;
М.Б. ШТЕРН, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України

Адреса редакції:

03142 Київ, вул.Кржижановського 3, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України | тел: +380(44)3908761; E-mail:publ@ipms.kiev.ua; publ510@ukr.net

Підписка

Подписной индекс издания 70700.
Информация об условиях подписки размещена на веб-странице ДП "Пресса": www.ukrpresa.kiev.ua. Заявки по адресу import@presa.ua
Журнал распространяется по подписке на территории России. По вопросам оформления подписки обращайтесь по адресу: ЗАО "МК ПЕРИОДИКА" ул. Гиляровского, 39 Москва, Россия, 129110 Факс (095)281-33-22, 281-37-98 tugov@periodicals.ru
Английская версия журнала "Powder Metallurgy and Metal Ceramics" издается фирмой "Plenum Publishing Corporation". Информация на сайте: http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1068-1302.

Переведене видання

ISSN 1068-1302
Powder Metallurgy and Metal Ceramics is a translation of Poroshkovaya Metallurgiya. The Russian-language edition is published and copyrighted by the I. N. Frantsevich institute for Problems in Materials Processing ot the Ukrainian Academy of Sciences. The translation is published under an agreement with the Ukrainian Republic Copyright Agency.
KLUVER ACADEMIC/CONSULTANTS BUREAU
POSTMASTER. Send address changes to Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 233 Spring Street, New York, NY 10013.
http://www.wkap.nl/journalhome.htm/1068-1302

Пам'ятка Автору

Статті, що направляються до редакції журналу «Порошкова металургія», повиненні відповідати таким вимогам.


1. Матеріал статті повинен відповідати профілю журнала, представляючи такі теми: теорія і технологія здобуття порошків, фізика спікання, механіка компактування порошків, обробка тиском пористих напівфабрикатів, матеріали на основі порошків металів, тугоплавких з'єднань і кераміки, основи теорії і технології нанесення покриттів, гетерогенні рівноваги в багатокомпонентних системах, физико-хімічні і структурні дослідження багатофазних матеріалів, волокнисті і високопористі дисперсно-зміцнені і армовані, функціонально-градієнтні і шаруваті матеріали на порошковій основі, наноструктурні матеріали.


2. Наукова стаття повинна мати такі структурні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз досліджень останніх років, а також публікацій, в яких почато вирішення даної проблеми і на яких спирається автор; визначення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячується стаття, що представляється; формулювання мети роботи; виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; виводи і перспективи подальших досліджень в цій області.


3. У редакцію представляються два екземпляри рукопису, що підписані всіма авторами. Одночасно на диску представляються: текст статті, підготовлений у форматі текстового редактора "Word for Windows", і малюнки, підготовлені в одному з графічних редакторів і записані як окремі графічні файли (векторні малюнки (графіки, схеми) — у форматах *.cdr, *.ai, *.wmf, *.emf,*.opj, тонові (мікрофотографії, фотографії) — у форматах *.bmp, *.jpg, *.tif). На окремому аркуші слід вказати прізвище, ім'я та по батькові кожного з авторів, місце роботи і службову адресу, номери телефонів (домашній і службовий),факсимільного і електронного зв'язку. Слід також вказати, з ким із співавторів листуватися.


4. Текст статті має бути ретельно відредагований і роздрукований на лазерному принтері через два інтервали на білому папері формату А4 з полями: верхнє, нижнє і ліве — 20 мм, праве — 10 мм. При комп'ютерному наборі слід використовувати шрифт гарнітури "Times New Roman" заввишки 12 або 14 пт.


5. Усі таблиці повинні бути пронумеровані і озаглавлені. Тематичний заголовок до таблиці має бути точним, стислим і повністю відповідати змісту таблиці. Шапка-голівка таблиці не має бути багатоярусною (не більше трьох ярусів). Числові значення однорідних величин розташовують у графах так, щоб одиниці знаходилися під одиницями, десятки - під десятками, сотні - під сотнями. Усі символи (або умовні позначення) в таблиці повинні бути описані безпосередньо в примітці до неї або в тексті статті. Скорочення слів в таблиці не допускаються. Спеціальні знаки і грецькі літери і в тексті, і в таблицях мають бути виконані як вставка символу. .


6. Формули мають бути набрані у формульному редакторові шрифтом того ж зображення і того ж розміру, що і основний текст.


7. До статті мають бути складені реферати на російській, українській і англійській мовах об'ємом 700-900 знаків, а також ключові слова на російській, українській і англійській мовах. Нагадуємо, що реферат повинен повідомляти в стислій формі основні положення і висновки роботи, зокрема: проблему, предмет, тему дослідження; мету роботи і її конкретні результати; метод дослідження; призначення об'єкту дослідження (розробки); технічну ефективність об'єкту (розробки), запропонованого в результаті дослідження; вказівку на те, що нового несе в собі дана робота в порівнянні з іншими, спорідненими їй за тематикою.


8. Розмір штрихових ілюстрацій (графіків, схем) визначається їх інформаційною насиченістю. Прості графіки (декілька кривих нескладної форми, невелика кількість крапок, прості схеми) повинні мати розмір (5-6) х (5-7) см. Ширина складніших зображень не повинна перевищувати 12 см. Кількість написів на малюнках має бути мінімальною. Усі умовні позначення (символи, скорочення, цифри) мають бути описані в підписах до малюнка. Розмір тонових ілюстрацій (мікроструктури, фото) —6x6 см. Тонові ілюстрації мають бути скановані (з дозволом не менше 600 dpi) і бути подані в електронному варіанті (у вигляді графічних файлів). Зображення повинне мати розмірну мітку. Малюнки мають бути роздруковані на окремих сторінках в двох екземплярах; на кожному малюнку вказуються його номер, автори і назва статті. Всі малюнки мають бути забезпечені підписами, в яких формулюється тема малюнку і детально описуються його деталі (криві, крапки, умовні позначення, скорочення і т. і.); підписи слід також роздрукувати на окремих сторінках.


9. При згадці іноземних установ, фірм, фірмових продуктів і таке інше в українській транслітерації в дужках має бути дано їх оригінальне написання.


10. Розмірність всіх величин, прийнятих у статті, повинна відповідати Міжнародній системі одиниць вимірів (СІ).


11. Література має бути приведена в кінці статті у вигляді списку на окремій сторінці. Посилання даються в оригінальній транскрипції. Список літератури має бути складений у порядку згадки посилань у тексті. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.


12. Редакція залишає за собою право здійснювати редакційні зміни, що не спотворюють основного змісту статті. Після доопрацювання статті (по рекомендації рецензента або редколегії) автори зобов'язані дати відповідь на всі зауваження і разом з виправленим варіантом повернути в редакцію первинний варіант рукопису з усіма позначками рецензента і редактора, а також оновлений електронний варіант рукопису.


13. При поданні статті в журнал автори повинні надати супровідний лист організації, в якій виконана робота (або виписку з протоколу наукового семінару), а також підтвердити згоду на публікацію і перевидання статті англійською мовою видавництвом «Спрінгер» у відповідному англомовному журналі.


Адреса

03142, Київ, вул. Кржижановського,3
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
тел: +380(44)3908761; E-mail:publ@ipms.kiev.ua; publ510@ukr.net


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн